16 фев 2021

Рецензии и становища за предстояща защита за н. с. доктор на изкуствознанието

На 16 март 2021 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 624-РД/16.11.2020 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 10, т. 17/30.10.2020 г.), в състав:
доц. д-р Ангел Николов, СУ
доц. д. н. Благовеста Иванова-Цоцова, ВСУ
проф. д. изк. Елена Попова, ИИИзк
проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк
проф. д.и.н. Иван Билярски, ИИИ
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк, председател
проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, ИБЕ

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА СВЕТОГОРСКИ ЗОГРАФИ В БЪЛГАРИЯ (1750-1850)

на дИСЕРТАНТА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА
към сектор ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА при ИИИзк
 

доц. д-р Александър Стоянов Куюмджиев

 
за присъждане на научната степен доктор на изкуствознанието
по научната специалност ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.
 

доц. д. н. Благовеста Иванова-Цоцова, рецензия
проф. д. изк. Елена Попова, рецензия
проф. д-р Емануел Мутафов, рецензия
доц. д-р Ангел Николов, становище
проф. д.и.н. Иван Билярски, становище
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, становище
проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, становище
 
доц. д-р Александър Куюмджиев, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Assoc. Prof. Blagovesta Ivanova-Tsocova, DSc, rewiev
Prof. Elend Popova, DSc, rewiev
Prof. Emmanuel Moutafov, PhD, rewiev
Assoc. Prof. Angel Nikolov, PhD, opinion
Corr.- Mem. Prof. Ivanka Gergova, opinion
Prof. Ivan Bilyarski, DSc, opinion
Prof. Mariyana Tsibranska-Kostova, DSc, opinion
 
Assoc. Prof. Alexander Kuyumdzhiev, PhD, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.