26 апр 2021

Рецензии и становища за предстояща защита за о. н. с. доктор по Музикознание и музикално изкуство

На 26 май 2021 г., сряда, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 55-РД/26.01.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 1, т. 4/22.10.2021 г.), в състав:
проф. д-р Виолета Горчева, НМА
проф.д-р Даниела Дженева, АМТИИ
доц.д-р Миглена Ценова, ИИИзк
доц.д-р Стефка Венкова-Мошева, ИИИзк
проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ
проф.д-р Горица Найденова, ИИИзк, резервен член
проф. Румен Потеров, ЮЗУ, резервен член
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
РАЗВИТИЕ НА БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО В БУРГАС
 
на ОТЧИСЛЕНИЯ С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВЕн докторант
към сектор МУЗИКА при ИИИзк
 
Росен Методиев Николов
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО, 8.3.


проф. д-р Виолета Горчева, рецензия
доц.д-р Миглена Ценова, рецензия
проф.д-р Даниела Дженева, становище
доц.д-р Стефка Венкова-Мошева, становище
проф. д-р Юлиан Куюмджиев, становище
 
Росен Николов, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Assoc. Prof. Miglend Tzenova, PhD, rewiev
Prof. Violeta Gorcheva, PhD, rewiev
Prof. Daniela Dzheneva, PhD, opinion
Assoc. Prof. Stefka Venkova-Mosheva, PhD, opinion
Prof. Julian Kuyumdzhiev, PhD, opinion
 
Rosen Nikolov, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.