27 авг 2021

Рецензии и становища за дисертационния труд на Ангел Симитчиев

На 27 септември 2021 г., понеделник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 288-РД/27.05.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 5, т. 7/21.05.2021 г.), в състав:
доц. д-р Венелин Шурелов, НХА
проф. д-р Горица Найденова, ИИИзк, председател
проф. д-р Кремена Ангелова, НМА
проф. д-р Симо Лазаров, НБУ
доц. д-р Стефка Венкова, ИИИзк
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
EМБИЪНТ МУЗИКАТА ОТ ПЕРИФЕРИЯТА КЪМ ЦЕНТЪРА –
ФУНКЦИЯ, ТИПОЛОГИЯ И ЖАНРОВИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 
на отчисления с право на защита редовен докторант
към сектор музика при ИИИзк
 
АНГЕЛ ДИМИТРОВ СИМИТЧИЕВ
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО, 8.3.


проф. д-р Симо Лазаров, рецензия
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, рецензия
доц. д-р Венелин Шурелов, становище
проф. д-р Горица Найденова, становище
проф. д-р Кремена Ангелова, становище
 
Ангел Симитчиев, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Simo Lazarov, PhD, rewiev
Assoc. Prof. Stefka Venkova-Mosheva, PhD, rewiev
Prof. Goritsa Naydenova, PhD, opinion
Prof. Kremena Angelova, PhD, opinion
Assoc. Prof. Venelin Shurelov, PhD, opinion
 
Angel Simitchiev, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.