23 юли 2021

Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (възрожденско и следосвобожденско църковно изкуство), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, един, за нуждите на сектор Изобразителни изкуства  със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 61/23.07.2021 г.)

Срок за подаване на документите 23 септември 2021 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква 
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква 
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на научните публикации
Списък на цитиранията, ако има такива
Справка (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в този закон, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИИИзк.
 
Документи се приемат в електронен вид от Ирена Стефанова, отдел
Административно обслужване, на имейл адрес stefanova.irena@yahoo.com в работните дни, между 9:00 и 17:00 ч.,  Справки  на  тел. 029442414.