13 авг 2021

КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Институтът за изследване на изкуствата обявява  конкурс за прием на докторанти за учебната 2021/2022 г. в съответствие с обява в Държавен вестник и заповед № I-116/06.07.2021 г. на председателя БАН. 

Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба до директора на Института за изследване на изкуствата, по приложения образец
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Нотариално заверено копие от диплом с приложението за придобита окс магистър по специалносгтта, за която кандидатства
 4. Кандидати с диплом от чуждестранно висше училище задължително представят удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Декларация по § 5 от Доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. изтегли
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни изтегли
 9. Документ за платена  такса 30 лв. за изпита по западен език в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б. Плащане само по банков път! изтегли IBAN
 10. Документ за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лв. за изпита по специалността. Плащане само по банков път! изтегли IBAN  Внесени такси не се връщат.
 11. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.
Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до конкурса до 20.10.2021 г.
Изпитите по специалността ще се проведат от 06.12.2021 до 10.12.2021 г., а по чужди езици от 13.12.2021 до 17.12.2021 г.
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
Теория на изкуствата / Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (средновековно изкуство), 1 редовна бройка
Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство, 8.3.
(съвременна музика), 1 редовна бройка
Театрално и филмово изкуство / Театрознание и театрално изкуство, 8.4. (български театър), 1 редовна бройка
Театрално и филмово изкуство / Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. (европейско кино), 1 редовна бройка
 
Документи се приемат само по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com в работните дни, от 10:00 до 16:00 ч.
Справки на тел. 029442414, Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата.