30 окт 2021

Рецензии и становища за дисертационния труд на арх. Нона Цекова

На 30 ноември 2021 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 429-РД/30.07.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 7, т. 1/30.07.2021 г.), в състав:
чл. – кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, ЛТУ
проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, председател
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк
проф. д-р арх.  Орлин Давчев, УАСГ
доц. д-р арх. Стефан  Аспарухов, УАСГ 
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА БИОНИКАТА И БИОМИМЕТИКАТА И
ТЕХНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА
 
на ОТЧИСЛЕНата С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВна докторантка
към сектор изобразителни изкуства при ИИИзк
 
арх. НОНА ТОШЕВА ЦЕКОВА
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА, 5.7.
 

чл. – кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, рецензия
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, рецензия
проф. д-р Ирина Генова, становище
проф. д-р арх. Орлин Давчев, становище
доц. д-р арх. Стефан  Аспарухов, становище
 
арх. Нона Цекова, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Corr.- Mem. Prof. Arh. Atanas Kovachev, DSc, rewiev
Prof. Joana Spasova-Dikova, PhD, rewiev
Prof. Irina Genova, PhD, opinion
Prof. Arh. Orlin Davchev, PhD, opinion
Assoc. Prof. Arh. Stefan Asparuhov, PhD, opinion
 
Arh. Nona Tsekova, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.