2 ное 2021

Рецензии и становища за дисертационния труд на Петър Денчев

На 2 декември 2021 г., четвъртък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 431-РД/02.08.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 7, т. 2/30.07.2021 г.), в състав:
доц. д-р Асен Терзиев, НАТФИЗ
проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ
доц. д-р Венелин Шурелов, НХА
проф. д. изк. Николай Йорданов, ИИИзк
доц. д-р Румяна Николова, ИИИзк, председател
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
УПОТРЕБА И ФУНКЦИЯ НА
ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕАТРАЛНИЯ СПЕКТАКЪЛ
ОТ 1968 ГОДИНА ДО НАШИ ДНИ
 
на ОТЧИСЛЕНИЯ С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВЕн докторант
към сектор ТЕАТЪР при ИИИзк
 
ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ ДЕНЧЕВ
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО, 8.4.

 
проф. д-р Венета Дойчева,, рецензия
проф. д. изк. Николай Йорданов, рецензия
доц. д-р Асен Терзиев, становище
доц. д-р Венелин Шурелов, становище
доц. д-р Румяна Николова, становище
 
Петър Денчев, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Veneta Doycheva, PhD, rewiev
Prof. Nikolay Iordanov, DSc, rewiev
Assoc. Prof. Asen Terziev, PhD, opinion
Assoc. Prof. Venelin Shurelov, PhD, opinion
Assoc. Prof. Rumyana Nikolova, PhD, opinion
 
Petar Denchev, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.