2 мар 2022

Рецензии и становища за дисертационния труд на проф. д-р Емануел Мутафов

На (30 март 2022 г., сряда) 23 май 2022 г., понеделник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 615-РД / 30.11.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 11, т. 4 / 26.11.2021 г.), в състав:

проф. дин Валерия Фол, Институт по балканистика с Център по тракология, БАН
проф. дин Диана Радойнова, Университет Проф. д-р Асен Златаров, Бургас
доц. д-р Иван Ванев, ИИИзк, БАН
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, БАН
проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк, БАН
доц. д-р Николай Гочев, СУ Св. Климент Охридски
проф. д-р Ростислава Тодорова-Енчева, Шуменски университет Епископ Константин Преславски
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
МИТРОПОЛИТСКИЯТ ХРАМ
„СВ. СТЕФАН“ В НЕСЕБЪР И НЕГОВИЯТ ХУДОЖЕСТВЕН КРЪГ:
КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ И ИНТЕРВИЗУАЛНОСТ
 
на
 
ПРОФ. Д-Р ЕМАНУЕЛ СТЕФАНОВ МУТАФОВ
 
за присъждане на научната степен доктор на науките
по ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.

проф. дин Диана Радойнова, рецензия
проф. д. н. Кристина Япова, рецензия
проф. д-р Ростислава Тодорова-Енчева, рецензия
проф. дин Валерия Фол, становище
доц. д-р Иван Ванев, становище
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, становище
доц. д-р Николай Гочев, становище
 
проф. д-р Емануел Мутафов, автореферат
 
Рецензии, становища и автореферат английска версия:
 
Prof. Diana Radoynova, DSc, rewiev
Prof. Kristina Yapova, DSc, rewiev
Prof. Rostislava Todorova-Encheva, PhD, review
Assoc. Prof. Ivan Vanev, PhD, opinion
Prof. Ingeborg Bratoeva-Darakchieva, PhD, opinion
Assoc. Prof. Nikolay Gochev, PhD, opinion
Prof. Valeria Fol, DSc, opinion
 
Prof. Emmanuel Moutafov, PhD, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.