28 май 2022

Рецензии и становища за дисертационния труд на Илко Ганев

На 28 юни 2022 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 61-РД / 28.02.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 2, т. 7 / 25.02.2022 г.), в състав:
проф. д. н. Анна Топалджикова, НАТФИЗ
доц. д-р Асен Терзиев, НАТФИЗ
проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ
проф. д. н. Камелия Николова, ИИИзк
доц. д-р Румяна Николова, ИИИзк, председател
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
на дисертационния труд
 
ПРОЕКТНИЯТ ТЕАТЪР В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 Г.
 
 
на ОТЧИСЛЕНИЯ С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВЕн докторант
към сектор ТЕАТЪР при ИИИзк
 
ИЛКО ЕВГЕНИЕВ ГАНЕВ
 
за присъждане на образователната и  научна степен доктор
по научната специалност ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО, 8.4.

 
проф. д-р Венета Дойчева, рецензия
проф. д. Н. Камелия Николова, рецензия
проф. д. н. Анна Топалджикова, становище
доц. д-р Асен Терзиев, становище
доц. д-р Румяна Николова, становище
 
Илко Ганев, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Veneta Doycheva, PhD, review
Prof. Kamelia Nikolova, DSc, rewiev
Prof. Anna Topaldhikova, DSc, opinion
Assoc. Prof. Asen Terziev, PhD, opinion
Assoc. Prof. Rumyana Nikolova, PhD, opinion
 
Ilko Ganev, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.