3 яну 2023

Рецензии и становища за дисертацията на Анджела Гоцис

На 3 февруари 2023 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 535-РД / 07.10.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 8, т. 5 / 30.09.2022 г.), в състав:

доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк
доц. д-р Гергана Дончева, ИБЦТ
проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ
проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, председател
проф. д. н. Петя Александрова, НБУ
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
СЪВРЕМЕННО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО КИНО –
РАЗВИТИЕ НА ВИЗУАЛНО-АРТИСТИЧНИ ПРАКТИКИ
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
кКЪМ СЕКТОР ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ПРИ ИИИзк
 
АНДЖЕЛА АНГЕЛУ ГОЦИС
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ КИНОЗНАНИЕ, КИНОИЗКУСТВО И ТЕЛЕВИЗИЯ, 8.4

 
проф. д-р Емилия Стоева, рецензия
д-р Надежда Михайлова, рецензия
доц. д-р Андроника Мартонова, становище
доц. д-р Гергана Дончева, становище
проф. д. н. Петя Александрова, становище
 
Анджела Гоцис, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Emilia Stoeva, PhD, rewiev
Prof. Nadezhda Mihaylova, PhD, rewiev
Assoc. Prof. Andronika Martonova, PhD, opinion
Assoc. Prof. Gergana Doncheva, PhD, opinion
Prof. Petya Alexandrova, DSc, opinion
 
Angela Gotsis, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.