14 юни 2022

Покана за публикация в списание ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, № 4, декември 2022

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly се обръща към потенциални автори да представят своите предложения за висококачествени теоретични студии, статии и рецензии, които да бъдат публикувани в брой 4 на изданието за 2022, предвиден да излезе от печат до 15 декември.

Броят на списанието ще бъде структуриран в три секции: „Главна тема“, „Отвъд главната тема“ и „Рецензии на книги“. Текстовете, предложени за първата секция, трябва да са съобразени с избраната тема на броя, която е  „Нови подходи в историята на киното“.

Сред многобройните нови тенденции в областта на филмовите изследванията, едни от най-бурно развиващите се през последните години са насочените към историята на киното.  В тях особено отчетливо се проявява преориентирането на научните интереси от формата и съдържанието на филмите към изследване на тяхното социално битие и възприемане. В основата на тази смяна на акцентите стои разбирането за киното на първо място като средство и място за социално и културно взаимодействие. В центъра на тази промяна стои интересът към публиките, изучаването на рецепцията и процеса на филмова комуникация. На следващия етап много по-съществено значение придобива социалното и културно битие на филмовото произведение в конкретен исторически и обществен контекст. В унисон с нарасналото значение на технологиите в съвременното изкуство нова важност придобиват историческите аспекти, свързани с  ролята на техниката в кинематографичното производство и представяне, и как този род промени влияят на традиционните начини за виждане, мислене, чувстване и съществуване.   

Казано накратко: настоящата покана  стимулира променената гледна точка към историята на киното. Предимство получава не позицията на критици и изследователи, радетелите на авторското кино и естетическия експеримент, абсолютизиращи обновлението на филмовия език и усъвършенстването на изразните средства, а вниманието към връзката между ежедневното битие на филмите и процесите в обществото. С разширяването на полето на филмовите изследвания се разширява и изследователският инструментариум. Наред с естетическите и утвърдени киноведски подходи се разкриват възможности за прилагането на методи на различни социални и хуманитарни науки, които изследват явления и процеси от света на киното. В рамките на настоящата покана интерес представляват историческите аспекти както на функционирането на институциите на киното, дейностите на производство, разпространение, кинопоказ, фестивали, така също възникването на независими, алтернативни и киноаматьорски практики, присъствието на киното в ежедневието, формиране на памет за минал зрителски опит и рецепция.

Приоритет ще бъде даден на оригинални текстове,  посветени на неизследвани или слабо изследвани проблеми в рамките на очертаните тематики, основаващи се на задълбочено проучване на архивни и други малко известни исторически източници, лични спомени и свидетелства.

С интерес очакваме вашите заявки за текстове, насочени към очертаването на нови посоки и теми в историята на киното, които сме готови да публикуваме в книжка 4-а (декември) на списание Проблеми на изкуството/ Art Studies Quarterly за 2022.
Потенциални автори са поканени да предложат своите абстракти (до 1000 знака) и кратка биографична справка (до 500 знака) до 15 юли 2022. Завършените статии и студии, форматирани според указанията за автори на списанието http://artstudies.bg/?page_id=8356 , следва да бъдат изпратени до 15 септември 2022. Всички статии подлежат на процедура по двойно „сляпо“ рецензиране. Броят предстои да излезе до 15 декември 2022.

Моля, изпращайте заявките си на имейл адреса на списанието probleminaizkustvoto@gmail.com и до редактора на броя alexanderdonev@gmail.com      
 
Благодаря Ви!
Д-р Александър Донев, доцент в Института за изследване на изкуствата – БАН, 
редактор на броя