12 юли 2022

Принципи на съвременната телевизионна адаптация

Автор гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова от сектор Екранни изкуства
Към проблемнотематичен модул  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ
 

 1. Тема на изследването

 
Предложената тема е естествено продължение на темата на плановия проект „Герой и антигерой в съвременната сериална телевизионна драма“, по който работих до този момент. Задълбочаването на анализа на принципите на създаване на съвременната телевизионна адаптация ми се струва значим в епохата, в която на екрана преобладават комплексни сериални драми и техните сложно изградени действащи лица.
При изследването на драматургията и персонажите на комплексната телевизионна драма, установих, че много малко телевизионни драми разчитат на оригинален сюжет. Повечето от сериалите, които придобиват световна популярност, са всъщност екранизации (“Игра на тронове”, 2011-2018; “История  на прислужницата”, 2017-; “Дамски гамбит”, 2020, “Бриджертън”, 2020-, “Властелинът на пръстените”, 2022-; “Къщата на драконa“, 2022- и др.) По данни на IMDB (международна филмова датабаза) от септември 2021г., в момента в телевизионна продукция са над 125 литературни произведения, а самите писатели вече пишат книгите си си с ясната цел те да бъдат екранизирани като телевизионни сериали, използвайки все по-често прийоми за структурирането им, взети от сценария. В много случаи, дори издателствата още преди отпечатването на книгата, вече са продали правата за телевизионна адаптация на дадена продуцентска компания, която да разработи сериал.
Изследването ще обхване принципите на адаптацията на съвременния фентъзи епос, като контрапункт на интерпретацията на реална историческа епоха във формата на комплексна сериална драма. За целта ще изследвам адаптации за различни стрийминг платформи на литературни творби, интерпретиращи реални исторически събития и които по структурата си се доближават до романа. Те изискват от публиката вглъбяване в сюжета и дългосрочно емоционално обвързване към персонажите и взаимоотношенията помежду им. Заедно с това, в тези телевизионни наративи обикновено липсва ясен край или категоричен завършек.
 
С метода на сравнителния анализ ще интерпретирам умишленото противопоставяне на фикция с интерпретация на исторически факти в сериали като „Игра на Тронове“, „Властелинът на пръстените“, „Къщата на дракона“, антиутопията „История на прислужницата“. Заедно с това ще се опитам да поставя като естетически проблем убедителното визуално изграждане на фалшива историческа реалност във филми като „Викинги“ (2013-2020); „Бриджертън“, „Велика“ (2020- ) и др. и ще разгледам тези сериални драми  като антипод на сериалите, в които дадена историческа епоха е представена сюжетно правдиво, напр. “Quo Vadis” (1985), „Тюдорите“ (2007-2010), „Короната“ (2016- ), „Елизабет Първа“ (2005) и др.
 

 1. Информация на степента на проученост на изследвания обект.

 
След задълбочено проучване на достъпните ми англоезични, френски и руски източници установих, че само ограничен брой трудове засягат тази тема. В България този проблем, свързан със сериалната драма, практически не е изследван в неговата цялост, затова и теоретичното му осмисляне представлява интересно научно предизвикателство за мен.
 

 1. Информация за научната новост: документи, факти, идеи, концепции, допълване или оспорване на интерпретации, методология.

 
Избраният обект на изследване изисква интердисциплинарна методология, за да се осъществи задълбочено изследване и изясняване на различни понятия като трансмедиeн сюжет, паратекст на създаването на франчайз, продължения и сериали-предистория на вече съществуващи адаптации. Като теоретична основа ще бъдат използвани трудове от областите на аналитичната психология, психоанализата и когнитивни теории, литературна критика, кинокритика, семиотика и др.
 

 1. Ясно формулирана перспектива за целите и научното приложение на изследването.

 
Основната цел на изследването е да постави началото на теоретичното осмисляне и дефиниране на явлението „телевизионна адаптация“ в съвременното екранно изкуство. Научното приложение на изследването съответства на съвременното глобално телевизионно и стрийминг разпространение на сериали. Заедно с това монографията, която планирам като резултат на проекта, би запълнила една очевидна празнина в българската киноведстка литература и би могла да бъде практически полезна, както за студенти в кино специалностите, така и за българските сценаристи на съвременни телевизионни сериали.
 

 1. Актуалност съобразно с приоритетите на научното направление.

 
Актуалността на темата е свързана с глобалното разпространение на телевизионни сериални драми.
 

 1. Конкретна работна програма с аргументирано разпределение на работата по години и етапи.

 
Срок за изпълнение: 01.07.2022 г. – 01.07.2024 г.
Проучване – 12 месеца
Работа по текст – 12 месеца
 

 1. Определяне на жанра на изследването и очаквания му обем (минимум 100 стандартни страници, прот. 11/18.12.2015 г.).

 
Научна монография 
 

 1. Мотивиране на материалното и техническото обезпечаване на изследването: Изпълнението на проекта може да се осъществи с наличните ресурси на ИИИзк и не се нуждае от допълнително финансиране

 

 1. Перспективи за сътрудничество с други научни или образователни институции в страната или в чужбина: Ще се търсят възможности за контакти и сътрудничество с чуждестранни научни и образователни институции, участия в конференции и семинари, изнасяне на лекции.

 

 1. Възможности за отпечатване / интернет публикация на постигнатите резултати.

 
Успешното завършване и приемане на плановия проект би дало възможност текстът да бъде издаден като монография, а различни части от него ще бъдат представяни на научни конференции в България и в чужбина; публикувани в сборници и специализирани списания. Възможно е и осъществяването на онлайн издание.
 

 1. В края на всеки завършен текст авторът изброява публикациите си, отпечатани през годините на реализиране на проекта