15 авг 2022

КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 Г.

Институтът за изследване на изкуствата обявява  конкурс за прием на докторанти за учебната 2022 / 2023 г. в съответствие с РМС № 363 / 01.06.2022 г.  и заповед № I-107 / 08.07.2023 г. на председателя на БАН. 
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба до директора на Института за изследване на изкуствата, по приложения образец
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Нотариално заверено копие от диплома с приложението за придобита окс магистър по специалността, за която кандидатства
 4. Кандидати с диплома от чуждестранно висше училище задължително представят удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Декларация по § 5 от Доп. разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000 г. изтегли
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни изтегли
 9. Документ за платена  такса 30 лв. за изпита по западен език в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б. Плащане само по банков път! изтегли IBAN
 10. Документ за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лв. за изпита по специалността. Плащане само по банков път! изтегли IBAN  Внесени такси не се връщат.
 11. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.
Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до конкурса до 21.10.2022 г.
Изпитите по специалността ще се проведат от 05.12.2022 до 09.12.2022 г., а по чужди езици от 12.12.2022 до 16.12.2021 г.
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство, 8.3.
(църковна музика), 1 редовна бройка.

Документи се приемат само по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com.
Справки на тел. 0896 743 633, Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата.