5 сеп 2022

Рецензии и становища

по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (изобразително изкуство от периода на НРБ), за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново българско изкуство, обявен в ДВ бр. 27 / 05.04.2022 г., с единствен кандидат гл. ас. д-р Катерина Здравкова Гаджева.
На основание Глава трета, раздел III, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 5, т. 2 от 20.05.2022 г. и заповед № 191-РД от 27.05.2022 г.  на директора на ИИИзк е определено научно жури, което да проведе конкурса:

 1. проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк, рецензия
 2. проф. д. н. Петер Цанев, НХА, рецензия
 3. проф. д-р Бисера Вълева-Георгиева, СУ, становище
 4. проф. д-р  Галина Лардева-Минкова, АМТИИ, становище
 5. проф. д. н. Емануел Мутафов, ИИИзк, становище
 6. проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, становище
 7. проф. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, становище

гл. ас. д-р Катерина Гаджева, научни публикации с резюмета 

Рецензии и становища, английска версия:

 1. Prof. Milena Georgieva, PhD, Institute of Art Studies, review
 2. Prof. Peter Tsanev, DSc, National Academy of Arts, review
 3. Prof. Bisera Valeva-Georgieva, PhD, Sofia University, opinion
 4. Prof. Galina Lardeva-Minkova, PhD, Academy of Music and Dance Art, opinion
 5. Prof. Emmanuel Moutafov, DSc, Institute of Art Studies, opinion
 6. Prof. Irina Genova, PhD, Institute of Art Studies, opinion
 7. Prof. Radostina Neykova, PhD, Institute of Art Studies, opinion

Assist. Prof. Katerina Gadzheva. PhD, scientific publications with abstracts