13 дек 2022

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИИ В СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, № 2 ЗА 2023 ГОДИНА

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството се обръща към потенциални автори да представят своите предложения за статии, студии и рецензии, които да бъдат публикувани в брой 2 на изданието за 2023 г., предвиден за отпечатване през месец юни.

В броя на списанието ще търсим актуалните „Лица на модерността“ в културата и изкуството. Поканата е насочена към изследователи на общовалидните, универсални черти на модерната епоха, както и такива, наблюдаващи локалните ú проявления. Приоритет ще бъде даден на оригинални текстове, които представят нов поглед към процесите на модернизация в областта на художествената практика и визуалните изкуства  през целия ХХ век, съобразно динамичното развитие на съвременната научна мисъл. Търсените акценти ще бъдат срещите с нови, неописани досега проявления на модерността в отделни конкретни случай или такива, които актуализират общата картина. Интерес представлява и научната рефлексия към формите на усвоена, трансформирана и функционираща модерност, в процесите на изглаждането ú – в началото на ХХ век, през 1960-те и 1970-те години (в параметрите на т. нар. „късна модерност”) и с отзвук до съвремието ни.

Очакваме с интерес текстовете на автори, изкушени от научното осмисляне на предложеното тематично поле. Заявки за участие в брой 2 на 2023 г. се приемат до 23.01.2023 г., чрез изпращане на абстракт (до 1000 знака) и кратка биографична справка (до 500 знака).

Приетите за публикации текстове се обявяват до 27.01.2023 г.

Завършените статии и студии, оформени според указанията за автори на списанието, следва да бъдат изпратени до 10.04.2023 г. Всички статии и студии подлежат на двойно, анонимно рецензиране.
Моля, изпращайте заявките си на имейли адреса на списанието – probleminaizkustvoto@gmail.com и до редактора на броя гл. ас. д-р Мария Митева – miteva_maria_ias@abv.bg