10 мар 2023

Топоси на паметта. Изкуствата в България през ХХ век и Българско културно наследство, представено във виртуални дигитални пространства, от различни епохи

Работен пакет 3.1. от Национална научна програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина (ННП Българистика) със задачите: Топоси на паметта. Изкуствата в България през ХХ век с координатор проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и колектив от ИИИзк: проф. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Деян Статулов; и Българско културно наследство, представено във виртуални дигитални пространства, от различни епохи с координатор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова и колектив от ИИИзк: гл. ас. д-р Руслан Стойчев, арх. Албена Захариева.
Основна цел на задачата е разпространението и изучаването на българската култура и изкуства през ХХ век у нас и в чужбина. Други цели са свързани с преодоляването на негативните нагласи и изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към научноизследователска област, акцентираща основно върху перформативните и екранните изкуства и архитектурата. Предвижда се провеждане на целеви научни изследвания и създаване на мрежа от изследователи, включваща както учени от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени, с интерес към научните постижения в областта на изкуствата в България през ХХ век и тяхното популяризиране. За целта част от публикациите ще бъдат на български и на английски език. Резюмета и нотации също ще бъдат на двата езика.
Проектът има за цел да създаде триизмерни дигитални модели на архитектурни образци и градски ансамбли, които да бъдат естествена среда за представяне на дигитални предмети на изкуството от съответната епоха. Подборът на архитектурни примери се води основно по критерия да се преизграждат обекти или ансамбли, които вече не съществуват или е невъзможен достъпът до тях за изучаването им. Дигиталните пресъздавания са резултати от целеви научни изследвания от участниците в проекта, който е достатъчно отворен, за да осъществи партньорство между учени от Института за изследване на изкуствата с други институти от БАН като например от областта на етнологията, културологията и археологията.
По избрани примери (от 1 до 3 броя ) на архитектурни образци от различен период чрез порталът на ННП „Българистика“, се предоставя свободен достъп за изучаване във виртуална реалност както на самата архитектура, така и на предмети на изкуството, които са поставени в оригиналната им архитектурна среда. Примерен списък на преизградени обекти е групиран по следния начин:

  • Архитектура на траките по българските земи (възможен пример за виртуална реконструкция е град Севтополис под водите на язовир Копринка)
  • Архитектура от римска епоха по българските земи (пример са римски вили около Сердика, сега частично под панелни блокове в град София)
  • Архитектура на средните векове по българските земи (пример е крепостта Кракра)
  • Архитектура от XIX век по българските земи (евентуални примери са къщи от XIX век, заснети и съхранявани в архив „Архитектура“ на Института за изследване на изкуствата )

Архитектура от XX век в България (пример за потенциални виртуални сгради от социалистическата епоха, част от колективната памет на поколение българи, е международен пионерски лагер в с. Кранево)