19 дек 2023

Литургични предмети в контекста на златарското изкуство през периода на османска власт (по материали от Пловдивска епархия)

Ръководител гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства

Колективен проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ чрез Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания за млади учени и постдокторанти – 2023 г.

Проектът цели провеждането на актуално и задълбочено изследване на литургичните предмети от периода на османската власт в Пловдивска епархия. Първата цел на проекта е разширяване на корпуса от познатите на науката сребърни предмети от богослужебните практики. Събраният нов емпиричен материал, неговото обединяване с наличните сведения за вече познати произведения и систематизиране в база от данни ще изгради добра основа за последващ задълбочен анализ на произведенията на златарското изкуство с църковна употреба. Другата важна цел е проучването на локалните златарски еснафи, функционирали през периода на османската власт на територията на Централна Южна България, както и на златарските ателиета или фабрики, от които произхожда вносната църковна утвар. Натрупването на информация за местата на производство на литургичните предмети ще позволи да се изясни художествения контекст, в който предметите са създадени. Не по-малко важна цел за изследването е изясняването на историческите обстоятелства, довели до появата на литургичните предмети. За нейното осъществяване се предвижда анализ на документираните златарски произведения, издирването и систематизирането на наличните сведения за църковната утвар в църквите в Пловдивска епархия от писмени извори и архивна документация.
Изпълнението на проекта и постигането на очакваните резултати ще насочи вниманието на научната общност и експертите в областта на опазването на културното наследство в България и чужбина към една сравнително слабо разработена област в българското изкуствознание. Иновативността на изследването се изразява в проучването на непознати на науката златарски произведения, събирането на сведения за литургични предмети от писмени извори и архивни документи и поставянето им в исторически и културен контекст. Научният колектив ще използва интердисциплинарен подход, който се опира основно на методите на изкуствоведското и историческото изследване.
По време на изпълнението на проекта се очаква да бъдат публикувани научни статии в реферирани и индексирани издания и да бъде изградена първа по рода си база от данни за литургични предмети, чрез която ще се подпомогнат научните изследвания от регионално и национално значение и след отчитането на проекта. Научният колектив планира широко разпространение на резултатите на интернет страницата на проекта и на базовата организация, в платформите за отворена наука и специализираните сайтове за наука в страната и чужбина, социалните медии, на семинар в заключителната фаза на проекта и др. Планираната международна научна конференция по темата на проекта ще привлече вниманието на широк кръг от изследователи от България и чужбина към поставената проблематика и ще подпомогне установяването на международно научно сътрудничество.
 
 
Научен колектив:
 
гл. ас. д-р Дарина Бойкина, (ръководител), гл. ас. д-р Нона Петкова, гл. ас. д-р Веселина Йончева, гл. ас. д-р Тереза Бачева, д-р Вук Даутович (Белградски университет), д-р Матея Йерман (Университет на Риека/Министерство на културата и медиите на Република Хърватия), докторант Симеон Симеонов

Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст.