25 апр 2023

Рецензии и становища за дисертацията на Дзана Иванова

На 25 май 2023 г., четвъртък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 44-РД / 25.01.2023 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 1, т. 4 / 20.01.2023 г.), в състав:
проф. д. н. Венцислав Димов, ИИИзк
проф. д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк, председател
проф. д-р Иванка Влаева, ЮЗУ
проф. д-р Момчил Георгиев, НМА
проф. д. н. Розмари Стателова

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
ИТАЛИАНСКАТА MUSICA LEGGERA И БЪЛГАРСКАТА ЕСТРАДНА ПЕСЕН
ДО КРАЯ НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК ― АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕТО
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
КЪМ СЕКТОР МУЗИКА ПРИ ИИИзк
 
ДЗАНА ВИДЕВА ИВАНОВА
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО, 8.3.

 
проф. д. н. Венцислав Димов, рецензия
проф. д. н. Розмари Стателова, рецензия
проф. д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова, становище
проф. д-р Иванка Влаева, становище
проф. д-р Момчил Георгиев, становище
 
Дзана Иванова, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Rosemary Statelova, DSc, rewiev
Prof. Ventsislav Dimov, DSc, rewiev
Prof. Elisaveta Valchinova-Chendova, DSc, opinion
Prof. Ivanka Vlaeva, PhD, opinion
Prof. Momchil Georgiev, PhD, opinion
 
Dzana Ivanova, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.