27 май 2023

Рецензии и становища за дисертационния труд на Тереза Бачева

На 27 юни 2023 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 88-РД / 27.02.2023 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 2, т. 1 / 24.02.2023 г.), в състав:
проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк, председател
доц. д-р Марко Скарпа, КМНЦ
проф. д-р Миглена Прашкова, ВТУ
доц. д-р Стиляна Баталова, КМНЦ
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
РИМСКИТЕ ПАПИ В СТЕНОПИСНИТЕ ПРОГРАМИ НА
ЦЪРКВИТЕ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (XV–XVIII ВЕК)
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
КЪМ СЕКТОР ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА ПРИ ИИИзк
 
ТЕРЕЗА ИВАНОВА БАЧЕВА
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.

 
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, рецензия
доц. д-р Стиляна Баталова, рецензия
проф. д-р Елисавета Мусакова, становище
доц. д-р Марко Скарпа, становище
проф. д-р Миглена Прашкова, становище
 
Тереза Бачева, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Corr.- mem. Prof. Ivanka Gergova, rewiev
Assoc. Prof. Stiliana Batalova, PhD, rewiev
Prof. Elisaveta Moussakova, PhD, opinion
Assoc. Prof. Marco Scarpa, PhD, opinion
Prof. Miglena Prashkova, PhD, opinion
 
Tereza Bacheva, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.