28 май 2023

Рецензии и становища за дисертацията на Наташа Ноева

На 28 юни 2023 г., сряда, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 90-РД / 28.02.2023 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 2, т. 2 / 24.02.2023 г.), в състав:
проф. д. н. Благовеста Иванова, ВСУ .
доц. д-р Бойка Доневска, НХА
проф. д-р Галина Лардева-Минкова, АМТИИ
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, председател
доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
ГАЛЕРИЯ „РАКОВСКИ“ 125 – ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗЛОЖБЕНА ДЕЙНОСТ, КРИТИКА
(1940 – 1972)
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
КЪМ СЕКТОР ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА ПРИ ИИИзк
 
наташа миткова ноева
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 8.1.
 

проф. д-р Галина Лардева-Минкова, рецензия
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, рецензия
проф. д. н. Благовеста Иванова, становище
доц. д-р Бойка Доневска, становище
доц. д-р арх. Стела Ташева, становище
 
Наташа Ноева, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Galina Lardeva-Minkova, PhD, rewiev
Assoc. Prof. Stiliana Batalova, PhD, rewiev
Prof. Blagovesta Ivanova, DSc, opinion
Assoc. Prof. Boyka Donevska, PhD, opinion
Assoc. Prof. arh. Stela Tasheva, PhD, opinion
 
Natasha Noeva, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.