19 авг 2023

Рецензии и становища за дисертационния труд на доц. д-р Александър Донев

На 19 септември 2023 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 184-РД / 19.05.2023 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 4, т. 7 / 19.05.2023 г.), в състав:
проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк
проф. д-р Дочо Боджаков, НАТФИЗ
проф. д-р Мартин Димитров, НАТФИЗ
проф. д-р Марияна Лазарова, НАТФИЗ
проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк
проф. д. н. Петя Александрова, НБУ
проф. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
КАРТОГРАФИРАНЕ НА ФИЛМОВАТА НЕОПИТОМЕНОСТ
Независимо, аматьорско и алтернативно кино
в България след 1989 година
на
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ДОНЕВ АНГЕЛОВ
за присъждане на научнаТА степен доктор НА НАУКИТЕ
по КИНОЗНАНИЕ, КИНОИЗКУСТВО И ТЕЛЕВИЗИЯ, 8.4.

 
проф. д-р Андроника Мартонова, рецензия
проф. д-р Надежда Михайлова, рецензия
проф. д. н. Петя Александрова, рецензия
проф. д-р Дочо Боджаков, становище
проф. д-р Мартин Димитров, становище
проф. д-р Марияна Лазарова, становище
проф. д-р Радостина Нейкова, становище
 
доц. д-р Александър Донев, автореферат
 
Рецензии, становища и автореферат английска версия:
 
Prof. Andronika Martonova, PhD, review
Prof. Nadezhda Mihaylova, PhD, review
Prof. Petya Alexandrova, DSc, review
Prof. Docho Bodzhakov, PhD, opinion
Prof. Martin Dimitrov, PhD, opinion
Prof. Mariana Lazarova, PhD, opinion
Prof. Radostina Neykova, PhD, opinion
 
Assoc. Prof. Alexander Donev, PhD, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.