25 авг 2023

Рецензии и становища за дисертацията на Тамара Пещерска-Йорданов

На 18 септември 2023 г., понеделник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 191-РД / 25.05.2023 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 4, т. 5 / 19.05.2023 г.), в състав:
доц. д-р Александър Донев, ИИИзк
проф. д-р Иван Драганов, НАТФИЗ
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк
доц. Костадин Бонев, ЮЗУ
проф. д. н. Любомир Халачев, НАТФИЗ
 

ЩЕ ПРОВЕДЕ
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
 
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
 
РАБОТА НА РЕЖИСЬОРА
В ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМПОРТРЕТ
 
НА ОТЧИСЛЕНАТА С ПРАВО НА ЗАЩИТА РЕДОВНА ДОКТОРАНТКА
кКЪМ СЕКТОР ЕКРАННИ ИЗКУСТВА ПРИ ИИИзк
 
ТАМАРА ВАЛЕРИЕВА ПЕЩЕРСКА-ЙОРДАНОВ
 
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР
ПО НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ КИНОЗНАНИЕ, КИНОИЗКУСТВО И ТЕЛЕВИЗИЯ, 8.4.

 
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, рецензия
проф. д. н. Любомир Халачев, рецензия
доц. д-р Александър Донев, становище
проф. д-р Иван Драганов, становище
доц. Костадин Бонев, становище
 
Тамара Пещерска-Йорданов, автореферат
 
Рецензии и становища английска версия:
 
Prof. Ingeborg Bratoeva-Darakchieva, PhD, review
Prof. Lubomir Halachev, DSc, review
Assoc. Prof. Alexander Donev, PhD, opinion
Prof. Ivan Draganov, PhD, opinion
Assoc. Prof. Kostadin Bonev, opinion
 
Tamara Peshterska-Iordanov, abstract
 
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.