15 дек 2023

Откриване на лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“

ИИИзк – БАН и екипът на проекта „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ Ви канят на
тържественото откриване на лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“.
Лабораторията е изградена, оборудвана и пусната в експлоатация по проект  BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.
Събитието ще се състои на 19 декември (вторник) в 16.00 часа в сградата на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 5.
Покана 19.12.2023(1)