4 юни 2024

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ПРОФЕСОР

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Кинознание, киноизкуство и телевизия (история на българското кино и кинокултура), професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, един, за нуждите на сектор Екранни изкуства, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 47 / 04.06.2024 г.).
 
Срок за подаване на документите 04.08.2024 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор / нс доктор на науките
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността
Списък на публикациите
Списък на цитиранията
Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства (Нова – ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)
Справка за изпълнение на изискванията на Приложение 2 на Правилника за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в ИИИзк, БАН (ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.).
Документи се приемат само по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com.
Справки на тел. 0896 743 633, Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата.