9 окт 2023

Рецензии и становища

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (история на българското кино: архиви и институции), за нуждите на сектор Екранни изкуства, обявен в ДВ бр. 41 / 09.05.2023 г., с единствен кандидат гл. ас. д-р Деян Иванов Статулов.

На основание Глава трета, раздел III, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 5, т. 10 / 30.06.2023 г. и заповед № 293-РД от 04.07.2023 г.  на директора на ИИИзк е определено научно жури, което да проведе конкурса:

 1. проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, рецензия
 2. проф. д. н. Петя Александрова, НБУ, рецензия
 3. доц. д. н. Александър Донев, ИИИзк, становище
 4. проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, становище
 5. проф. д-р Иван Драганов, НБУ, становище
 6. проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, становище
 7. проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ, становище

гл. ас. д-р Деян Статулов, научни публикации с резюмета 

Рецензии и становища, английска версия:

 1. Prof. Nadezhda Mihaylova, PhD, Institute of Art Studies, review
 2. Prof. Petya Alexandrova, DSc, New Bulgarian University, review
 3. Assoc. Prof. Alexander Donev, DSc, Institute of Art Studies, opinion
 4. Prof. Andronika Martonova, PhD, Institute of Art Studies, opinion
 5. Prof. Ivan Draganov, PhD, New Bulgarian University, opinion
 6. Prof. Ingeborg Bratoeva-Darakchieva, PhD, Institute of Art Studies, opinion
 7. Prof. Mihail Meltev, PhD, New Bulgarian University, opinion

Assist. Prof. Deyan Statulov. PhD, scientific publications with abstracts