20 юни 2024

НОВА КНИГА НА ПРОФ. Д. Н. ЕМАНУЕЛ МУТАФОВ

Erminiata na Joanis - korica-02
В монографията  „Ерминията на Йоанис Константину от 1831 г.“, публикувана от Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“, става дума за най-ранния запазен превод на съчинение за живописта от гръцки на български език в Самоков и въобще на българска територия. Публикуваната ерминия (иконографски наръчник) съдържа пасажи от Леонардовия трактат „За живописта” в гръцки превод на Панайотис Доксарас, както познатите от по-късните ръкописи компилации на ерминиите на Дионисий и поп Даниил. За разлика от досегашните публикации на подобни ръкописи у нас и в чужбина, тук на лява страница се предлага факсимиле на разтвора на ръкописа, а на дясната следва преводът на автора на съвременен език, придружен с множество коментари, паралели, препратки към литература, т.е. в бележките под линия се открива самото сериозно изследване. За много от словесните описания са търсени аналози в практиката на балканските художници, в паметници от Кипър, Йерусалим и др. Текстът от 256 страници е богато илюстриран и с фотографии на артефакти от всички видове на църковното визуално изкуство.
Научен редактор на монографията е проф. д.ф.н. Вася Велинова от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, а фотографиите на ръкописа, съхраняван в ДА „Архиви“, са на доц. д-р Иван Ванев от ИИИзк-БАН.