3 яну 2024

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства

 

Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ

Темата е продължение на изследователския проект „Опазване на старините в Несебър през първата половина на ХХ век“. За условна граница между двата периода е избрана 1948 г. Тогава Народният археологически музей е обединен с Археологическия институт и новата структура преминава под ръководството на Българската академия на науките. Това слага край на водещата роля на музея в областта на опазването на недвижимите културни ценности в Несебър. Комисията за старините към Народния музей престава да съществува на 22 януари 1952 г. когато е утвърдено създаването на Съвет за опазване на паметниците на културата към Комитета за наука, изкуство и култура. През 1957 г. е създаден и Институтът за паметниците на културата под чието ръководство са извършени най-мащабните дейности в областта на опазването на културното наследство на Несебър.
Освен за опазването на недвижимите културни ценности, изследваният период има отношение и към съдбата на пренесените в София несебърски икони, които са прехвърлени във фондовете на Националната художествена галерия и Националния исторически музей.
Целта на изследователския проект е да проследи историята на опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ в. Неразделна част от проекта е и изследването на отделните архитектурни и художествени паметници, които са били обект на реставрация през този период в контекста на запазването на тяхната автентичност. Изследването цели да даде не само практически насоки, но и да улесни бъдещите проучвания и предстоящите реставрационни намеси върху тези паметници. Подобно проучване ще намери място сред малкото на брой изследвания, свързани с опазването на Несебър. Потвърждение за актуалността на изследването е инициативата на Община Несебър за изготвянето на цялостен план за опазване и управление на Стария град. В ход са и два мащабни проекта за реставрация на църквите „Св. Йоан Алитургетос“ и „Св. Архангели“.
Изследването ще се проведе на два етапа. Първият е свързан с проучване на архивите на Комитета за наука, изкуство и култура, на Института за паметниците на културата, както и лични архиви на лицата, свързани с опазването на културното наследство на Несебър през изследвания период. Вторият е проучване на достъпните паметници, свързани с темата и анализ на събрания материал.
Резултатите от проекта ще бъдат популяризирани с участия в научни форуми и публикации в специализирани издания. По време на работата по проекта ще продължи и сътрудничеството с Археологическия музей в Несебър.