29 яну 2016

Присъдена образователна и научна степен доктор

 

На 21 януари 2016 г. Светлана Куюмджиева, редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства, представи експозето си пред научното жури, колеги и гости. Разработката й Генезис и трансформации на социалистическия реализъм в българското изобразително изкуство през 50-те и 60-те години на ХХ век. Теория и практика беше оценена с две положителни рецензии от доц. д-р арх. Веселина Пеневска и от доц. д-р Наталия Христова и с три положителни становища от доц. д-р Валентина Ганева-Маразова, проф. д-р Милена Георгиева, научен ръководител на докторантката, и от проф. д. изк. Свилен Стефанов.

Членовете на научното жури единодушно присъдиха на Светлана Николаева Куюмджиева образователната и научна степен доктор по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства.