2 мар 2016

Публична защита

На 4 април 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 569-РД/04.12.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 10, т. 7/18.09.2015 г.) в състав:

  1. проф. Боянка Арнаудова, НМА
  2. проф. д. изк. Димитър Христов
  3. проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк
  4. проф. д.изк. Кристина Япова, ИИИзк
  5. доц. д-р Нина Найденова, НБУ и ДО Пловдив
  6. доц. д-р Николай Градев, НМА, резервен член
  7. проф. д. изк. Анелия Янева, ИИИзк, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ОПЕРНИ ОБРАЗЦИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА И САЩ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК. ПОЛИФОНИЧНИ ПОХВАТИ В МУЗИКАТА И ДРАМАТУРГИЯТА. СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ
  
на редовната докторантката към
сектор Музика при ИИИзк
 
ВЕРА МИХАЙЛОВА ЦЕНОВА
 
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д. изк. Димитър Христов, рецензия
проф. д-р Румяна Каракостова, рецензия
проф. Боянка Арнаудова, становище
проф. д.изк. Кристина Япова, становище
доц. д-р Нина Найденова, становище
 
Вера Ценова, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.