7 мар 2016

Публична защита

На 7 април 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 571-РД/07.12.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 10, т. 8/18.09.2015 г.) в състав:
 

  1. доц. д-р Венцислав Димов, ИИИзк
  2. проф. д-р Горица Найденова-Йосифова, ИИИзк
  3. проф. д-р Димитрина Кауфман
  4. доц. д-р Наталия Рашкова, ИЕФЕМ
  5. доц. д-р Веселка Тончева, ИЕФЕМ
  6. проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д-р Тодор Киров, АМТИИ, Пловдив, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИ ПРАКТИКИ В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА
 
на редовната докторантката към
сектор Музика при ИИИзк
 
РУМЯНА АНДРЕЕВА МАРГАРИТОВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д-р Горица Найденова-Йосифова, рецензия
проф. д-р Димитрина Кауфман, рецензия
доц. д-р Венцислав Димов, становище
доц. д-р Веселка Тончева, становище
доц. д-р Наталия Рашкова, становище
 

Румяна Маргаритова, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.