18 мар 2016

Публична защита

На 18 април 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 598-РД/18.12.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 11, т. 4/18.12.2015 г.) в състав:

  1. доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк
  2. проф. д-р Веселин Благоев, ВУ по мениджмънт
  3. доц. д-р Димитър Кабаиванов, ИИИзк
  4. доц. д-р Иво Драганов, НБУ
  5. проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ
  6. проф. д. изк. Мая Димитрова, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ, резервен член

ще проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационния труд

МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА

БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ

В ПЕРИОДА 2005 – 2015 ГОДИНА

на редовния докторант към

сектор Екранни изкуства при ИИИзк

Александър Стайков Стайков

за присъждане на образователната и научна степен доктор

 

доц. д-р Андроника Мартонова, рецензия

проф. д-р Веселин Благоев, рецензия

доц. д-р Димитър Кабаиванов, становище

доц. д-р Иво Драганов, становище

проф. д-р Михаил Мелтев, становище

 

 

Александър Стайков, автореферат

 

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.