10 мар 2016

Допълнителен конкурс за прием на докторанти

Институтът за изследване на изкуствата обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 година в съответствие със заповед І-39/09.03.2016 г. на председателя на БАН
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба, свободен текст, до директора на Института за изследване на изкуствата, в която кандидатите задължително посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит изтегли образец
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Копие от диплом с приложението за придобита окс магистър
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б
 8. Квитанция за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лева за полагане на кандидат докторантски изпит по специалността. (Внесени такси не се връщат).
 9. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива
 10. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.
 
До 06.06.2016 г. кандидатите се уведомяват писмено за допускането / недопускането им до конкурса.
Изпитите по специалността ще се проведат от 20.06.2016 до 24.06.2016 година, а по чужди езици от 27.06.2016 до 30.06.2016 година.
 
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 • Теория и история на архитектурата

1 редовна бройка по Съвременна архитектура: иновации в архитектурата и градската среда
 

 • Изкуствознание и изобразително изкуство

1 редовна бройка по църковни приложни изкуства
 
 
За справки и подаване на документи Ирена Стефанова, отдел Административно олбслужване на Института за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 02944 24 14, 02489 00 94, 02489 00 95, stefanova.irena@yahoo.com, phd@artstudies.bg