8 фев 2016

Конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното наследство в България), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата – един, за нуждите на сектор Изобразителни изкуства (обн. в ДВ бр. 69/08.09.2015 г.) с единствен кандидат гл. ас. д-р Иван Георгиев Ванев.

На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 9, т. 5/30.10.2015 г.) и заповед № 514-РД от 04.11.2015 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

  1. чл.- кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
  2. чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк, рецензия
  3. доц. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк, становище
  4. проф. Григори Григоров, становище
  5. доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк, становище
  6. доц. Младост Вълкова, НХА, становище
  7. доц. Стефан Белишки, НХА, становище
  8. проф. д-р Елена Генова, ИИИзк, резервен член
  9. доц. Миглена Прашкова, ВТУ, резервен член

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Иван Ванев прочети