18 мар 2016

Публична защита

На 18 април 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 598-РД/18.12.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 11, т. 4/18.12.2015 г.) в състав: 

  1. доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк
  2. проф. д-р Веселин Благоев, ВУ по мениджмънт
  3. доц. д-р Димитър Кабаиванов, ИИИзк
  4. доц. д-р Иво Драганов, НБУ
  5. проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ
  6. проф. д. изк. Мая Димитрова, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
МАРКЕТИНГОВ ПРОФИЛ НА
БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ
В ПЕРИОДА 2005 – 2015 ГОДИНА
 
на редовния докторант към
сектор Екранни изкуства при ИИИзк
Александър Стайков Стайков
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
доц. д-р Андроника Мартонова, рецензия
проф. д-р Веселин Благоев, рецензия
доц. д-р Димитър Кабаиванов, становище
доц. д-р Иво Драганов, становище
проф. д-р Михаил Мелтев, становище
 
Александър Стайков, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.