8 авг 2016

Публична защита

На 8 септември 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 214-РД/27.04.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 4, т. 6/22.04.2016 г.) в състав:

  1. проф. д. изк. Анелия Янева, ИИИзк
  2. проф. д-р Боянка Арнаудова, НМА
  3. доц. д-р Виолета Горчева, НМА
  4. доц. д-р Николай Градев, НМА
  5. доц. д-р Стефка Венкова, ИИИзк
  6. доц. д-р Миглена Ценова, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д-р Сребра Михалева, ВТУ, резервен член
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
Българско музикалносценично творчество за деца през
втората половина на ХХ век.
Типологична и жанрова характеристика. Сценична участ
 
на задочния докторант към
сектор Музика при ИИИзк
 
СТАВРИ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
 
за присъждане на образователната и научна степен доктор

  
проф. д-р Боянка Арнаудова, рецензия
доц. д-р Стефка Венкова, рецензия
проф. д. изк. Анелия Янева, становище
доц. д-р Виолета Горчева, становище
доц. д-р Николай Градев, становище
 
Ставри Ангелов, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.