18 апр 2016

Защитена дисертация

На 18 април 2016 г. редовният докторант към сектор Екранни изкуства Александър Стайков представи дисертацията си пред членовете на научното жури, колеги, докторанти и гости. Трудът му Маркетингов профил на българската филмова индустрия в периода 2005 – 2015 година беше оценен по достойнство и получи положителни рецензии от доц. д-р Андроника Мартонова и от проф. д-р Веселин Благоев и положителни становища от доц. д-р Иво Драганов, проф. д-р Михаил Мелтев и от доц. д-р Димитър Кабаиванов, поел научното ръководство на докторанта след внезапната кончина на проф. д. изк. Александър Янакиев. Дисертационният труд беше препоръчан за печат.
Членовете на научното жури единодушно присъдиха на Александър Стайков Стайков образователната и научна степен доктор по научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия.