14 авг 2016

Публична защита

На 14 септември 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 215-РД/27.04.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 4, т. 5/22.04.2016 г.) в състав:

  1. проф. д. изк. Анна Топалджикова, НАТФИЗ
  2. доц. д-р Борис Минков, НАТФИЗ
  3. доц. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ
  4. проф. д. н. Виолета Райнова
  5. проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк
  6. проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк
  7. проф. д. изк. Ромео Попилиев, ИИИзк
  8. проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк, резервен член
  9. проф. д.ф.н. Олег Георгиев, СУ и НАТФИЗ, резервен член
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ТЕАТЪРЪТ В БЪЛГАРИЯ 1989 – 2015
ПОСТАНОВЪЧНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ
 
на дисертанта на самостоятгелна подготовка към
сектор Театър при ИИИзк
ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ГОРАНОВ ЙОРДАНОВ
за присъждане на научната степен доктор на изкуствознанието

 
 
проф. д. изк. Анна Топалджикова, рецензия
проф. д. изк. Камелия Николова, рецензия
проф. д. изк. Ромео Попилиев, рецензия
доц. д-р Борис Минков, становище
доц. д-р Венета Дойчева, становище
проф. д. н. Виолета Райнова, становище
проф. д-р Ингеборг Братоева, становище
 
 
проф. д-р Николай Йорданов,
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.