27 авг 2016

Публична защита

На 27 септември 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 284-РД/27.05.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 5, т. 7/27.05.2016 г.) в състав:

  1. чл. -кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, ЛТУ
  2. проф. д-р. арх. Борислав Борисов, ВСУ
  3. доц. д-р арх. Ирина Файтонджиева, ИИИзк
  4. доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк
  5. проф. д-р арх. Младен Мирянов, УАСГ
  6. проф.д-р арх. Константин Бояджиев, НБУ, резервен член
  7. проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ОЦЕНКА НА АРХИТЕКТУРАТА В КОНТЕКСТА НА „ФЛУИДНАТА МОДЕРНОСТ”
 
на редовната докторантка към ИИИзк 
арх. АНЕТА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
 
чл. -кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев, рецензия
доц. д-р арх. Мария Давчева, рецензия
проф. д-р. арх. Борислав Борисов, становище
доц. д-р арх. Ирина Файтонджиева, становище
проф. д-р арх. Младен Мирянов, становище
 
 
арх. Анета Трифонова, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 10:00 часа в заседателна зала 1, САБ, ул. Кракра 11.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.