29 авг 2016

Публична защита

На 29 септември 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 287-РД/31.05.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 5, т. 8/27.05.2016 г.), в състав:

  1. доц. д-р арх. Валентина Върбанова, ВСУ
  2. доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, УАСГ
  3. проф. д.а.н. арх. Маргарита Харбова
  4. проф. д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк
  5. доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк
  6. проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, резервен член
  7. проф. арх. Христо Генчев, резервен член 
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ЖИЛИЩНО-ОТБРАНИТЕЛНИ КУЛИ
НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПРЕЗ ОСМАНСКИЯ ПЕРИОД
 
на редовната докторантка към ИИИзк 
арх. РАДОСВЕТА ЙОРДАНОВА КИРОВА-ДЕЛЧЕВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
доц. д-р арх. Валентина Върбанова, рецензия
доц. д-р арх. Стела Ташева, рецензия
доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, становище
проф. д.а.н. арх. Маргарита Харбова, становище
проф. д-р арх. Николай Тулешков, становище
 
арх. Радосвета Кирова-Делчева, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в зала 1, I-ви етаж, САБ, ул. Кракра 11.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.