1 сеп 2016

Публична защита

На 3 октомври 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 290-РД/01.06.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 5, т. 9/27.05.2016 г.) в състав:

  1. проф. дфн Анчо Калоянов, ВТУ
  2. проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк
  3. доц. Костадин Бонев, ЮЗУ
  4. проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк
  5. доц. д-р Невелина Попова, НБУ
  6. проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк, резервен член
  7. доц. Правда Кирова, НБУ, резервен член 
  
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ЕКРАНИЗАЦИЯТА КАТО ТРАНСФЕР
 
на задочния докторант към сектор Екранни изкуства при ИИИзк
проф. СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ
за присъждане на образователната и научна степен доктор
 

 
проф. дфн Анчо Калоянов, рецензия
проф. д-р Надежда Маринчевска, рецензия
проф. д-р Ингеборг Братоева, становище
доц. Костадин Бонев, становище
доц. д-р Невелина Попова, становище
 
проф. Станимир Трифонов, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.