17 сеп 2016

Публична защита

На 17 октомври 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 311-РД/17.06.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 6, т. 4/17.06.2016 г.) в състав:

  1. проф. д. изк. Божидар Манов, НАТФИЗ
  2. проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк
  3. проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк
  4. проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ
  5. доц. д-р Огнян Ковачев, СУ
  6. проф. Иван Ничев, НАТФИЗ, резервен член
  7. проф  д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, резервен член 
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
Нелинеен наратив в съвременното игрално кино
на редовната докторантка към сектор Екранни изкуства при ИИИзк
 
ЕЛИЦА ДИМИТРОВА ГОЦЕВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

  
проф. д. изк. Божидар Манов, рецензия
проф. д. изк. Камелия Николова, рецензия
проф. д-р Ингеборг Братоева, становище
проф. д-р Михаил Мелтев, становище
доц. д-р Огнян Ковачев, становище
 
 
Елица Гоцева, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.