20 сеп 2016

Публична защита

На 20 октомври 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 333-РД/20.06.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 6, т. 5/17.06.2016 г.) в състав:

  1. доц. д-р Димитър Кабаиванов, ИИИзк
  2. проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ИИОЗ
  3. проф. д.изк. Мая Димитрова, ИИИзк
  4. проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ
  5. доц. д-р Огнян Ковачев, СУ
  6. проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д-р Дочо Боджаков, НАТФИЗ, резервен член  
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ЗРИТЕЛСКИЯТ УСПЕХ В КИНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИГРАЛНИ ФИЛМИ
В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК 
на задочния докторант към сектор Екранни изкуства при ИИИзк
 
АЛЕКСАНДЪР ДОНЕВ АНГЕЛОВ 
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, рецензия
проф. д.изк. Мая Димитрова, рецензия
доц. д-р Димитър Кабаиванов, становище
проф. д-р Михаил Мелтев, становище
доц. д-р Огнян Ковачев, становище
 
 
Александър Донев, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.