24 сеп 2016

Публична защита

На 24 октомври 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 340-РД/24.06.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 6, т. 6/17.06.2016 г.) в състав: 

  1. доц. д-р Виолета Василчина, ИИИзк
  2. проф. Георги Янков, НХА
  3. проф. д-р Енчо Герганов, НБУ
  4. проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк
  5. проф. дфн Христо Кафтанджиев, СУ
  6. доц. д-р Елена Иванова, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д.н. Любомир Стойков, НХА, резервен член 
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ФИРМЕНАТА РЕКЛАМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
ПЪРВИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХ ВЕК
(ОБРАЗНОТИПOЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ)
 
на редоивната докторантка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк 
МАРИНЕЛА НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА-БАЙХА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д-р Милена Георгиева, рецензия
проф. дфн Христо Кафтанджиев, рецензия
доц. д-р Виолета Василчина, становище
проф. Георги Янков, становище
проф. д-р Енчо Герганов, становище
 
Маринела Великова-Байха, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.