8 окт 2016

Публична защита

На 8 ноември 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 399-РД/08.07.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 7, т. 5/08.07.2016 г.) в състав:

  1. проф. д-р Бистра Атанасова
  2. доц. д-р Иван Иванов, НАТФИЗ
  3. проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ
  4. проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк
  5. проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк
  6. проф. д. изк. Мая Димитрова, ИИИзк, резервен член
  7. доц. д-р Невелина Попова, НБУ, резервен член
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
Ролята на режисьора в трансформацията на мюзикъла
от сцената към екрана
на докторанта на самостоятелна подготовка към сектор Екранни изкуства при ИИИзк
 
ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ОДАДЖИЕВ
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д-р Михаил Мелтев, рецензия
проф. д-р Румяна Каракостова, рецензия
проф. д-р Бистра Атанасова, становище
доц. д-р Иван Иванов, становище
проф. д-р Надежда Михайлова, становище
 
 
Петър Одаджиев, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.