14 окт 2016

Публична защита

На 14 ноември 2016 година, научно жури, назначено със заповед № 406-РД/14.07.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 7, т. 6/08.07.2016 г.) в състав:

  1. доц. д-р Благовеста Иванова, АМТИИ
  2. проф. д-р Елена Генова, ИИИзк
  3. проф. д. изк. Елена Попова, ИИИзк
  4. чл.-кор. проф. Елка Бакалова
  5. доц. Миглена Прашкова, ВТУ
  6. проф. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк, резервен член
  7. проф. д-р Николай Шиваров, СУ, резервен член 
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ДЕМОНИЧНИ ОБРАЗИ В БЪЛГАРСКАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА ЖИВОПИС
на редовната докторантка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк
 
МАРИЯ СИМЕОНОВА СПИРИДОНОВА
 
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 

проф. д-р Елена Генова, рецензия
чл.-кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
доц. д-р Благовеста Иванова, становище
проф. д. изк. Елена Попова, становище
доц. Миглена Прашкова, становище
 
 
Мария Спиридонова, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.