25 яну 2017

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 23 февруари 2017 г., научно жури, назначено със заповед № 665-РД/31.10.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 9, т. 11/28.10.2016 г.) в състав:
 

  1. проф. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк
  2. доц. д. изк. Георги Геров
  3. чл.- кор. проф. Елка Бакалова
  4. чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк
  5. доц. Младост Вълкова, НХА
  6. проф. д. изк. Елена Попова, ИИИзк, резервен член
  7. доц. д-р Миглена Прашкова, ВТУ, резервен член

 
 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ЦЪРКВАТА „СВ. ГЕОРГИ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НЕЙНИТЕ СТЕНОПИСИ
на редовната докторантка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк
 
МАРИЯ АТАНАСОВА КОЛУШЕВА
 
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
чл.-кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, рецензия
проф. д-р Бисерка Пенкова, становище
доц. д. изк. Георги Геров, становище
доц. Младост Вълкова, становище
 
Мария Колушева, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.