19 яну 2019

Статуите в провинциалното общество на Римска Тракия

Автор доц. д-р Марина Колева от сектор Изобразителни изкуства

Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст

С този индивидуален проект се полага началото на обширно изследване, което поставя въпроса за ролята на изкуството в социален контекст.  Това ще бъде изучаване на римското изкуство и, в частност, на римската скулптура в средата, в която функционира, а именно в провинциалното общество в Римска Тракия. Темата за социалното предназначение на статуите, за мястото им в римското провинциалнообщество на Долна Мизия и Тракия, така формулирана и посветена на паметниците от нашите земи, не е била поставяна и разглеждана в българската научна литература.
Тъй като това е много обширна тематика, в този планов проект ще бъде разгледана част от нея. На първо място ще бъде направено въведение в проблематика за римската култура за ползване на статуите и за тяхната роля в обществото. Освен това ще бъде поставено началото на изследването на паметниците от Римска Тракия. Акцентът в този предстоящ текст ще бъде върху римски статуи от българските земи, намерените в контекст свързан с култови вярвания и дейности, например в средата на светилища и храмове. Ще бъде направен опит да се разграничат култовите статуи, които концентрират в себе си религиозните вярвания и ритуали. Освен това ще бъдат разгледани и какви изображения се посвещават като дарове. Тук ще бъдат обсъдени и случаите на даряване не на образи на божества, а на портрети на смъртни хора. Ще се потърси местен принос в изкуството свързано с култа, а именно в образа на Тракийския конник. Като се вземат предвид данните от епиграфския материал може да се достигне до заключение какви са посветителите и каква е средата повлияна от тези изображения.
Едно бъдещо развитие на тази тема ще доведе до включването на императорските портретни статуи в изследването. Ще бъде обсъден въпросът за култовото им предназначение, за връзката им с римските официални култове, идеология и пропаганда, и като цяло за ролята им в римското провинциално общество, изкуство и култура.
Към този проблемен кръг могат да се добавят и статуите, които са функционирали в гробни съоръжения и са свързани сфунерарните вярвания.
В първата част ще се постави въпросът за социалната функция и роля на скулптурата в провинциите. Отговори ще бъдат търсени по отношение на всички споменати групи скулптурни паметници. В крайна сметка ще се изследва един от аспектите на процеса на романизация на провинциалното общество, този чрез паметниците на изкуството.
Темата позволява сътрудничество с университети, други институти на БАН, като НАИМ и също така с исторически и археологически музеи в страната. Там са и основите приложения на труда.
Темата е посветена на изследването на българското културно наследство, както и на поставянето му в европейски контекст. Тя е актуална както съобразно приоритетите на българската, така и на европейската наука.
 
Предвиждан обем 120 страници.
Срокът е три години – декември 2018 – декември 2021г.
Работна програма:

  • Декември 2018 – Декември 2019 – работа с научната литература по темата. Определяне на границите на изследването и на материала, който ще бъде обсъден.