27 яну 2017

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 28 февруари 2017 г., научно жури, назначено със заповед № 656-РД/28.10.2016 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 9, т.10/28.10.2016 г.) в състав:
 

  1. доц. д-р Венцислав Димов, ИИИзк
  2. доц. д-р Веселка Тончева, ИЕФЕМ
  3. проф. д-р Горица Найденова, ИИИзк
  4. доц. д-р Наталия Рашкова, ИЕФЕМ
  5. проф. д. изк.  Розмари Стателова
  6. доц. д. изк. Марияна Булева, ВТУ, резервен член
  7. проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк, резервен член

 

 
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ТОДОР ТОДОРОВ В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА ФОЛКЛОРИСТИКА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК
на задочната докторантка към сектор Музика при ИИИзк
 
 
МАРИЯ ИВАНОВА КУМИЧИН-ГЕОРГИЕВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор
 

доц. д-р Венцислав Димов, рецензия
доц. д-р Наталия Рашкова, рецензия
доц. д-р Веселка Тончева, становище
проф. д-р Горица Найденова, становище
проф. д. изк.  Розмари Стателова, становище
 
Мария Кумичин-Георгиева, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.