23 апр 2017

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 23 май 2017 г., научно жури, назначено със заповед № 59-РД/23.01.2017 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 1, т. 3/20.01.2017 г.) в състав:

  1. доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк
  2. доц. д-р Иван Иванов, НАТФИЗ
  3. доц. д-р Иво Драганов, НБУ
  4. проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк
  5. доц. д. изк. Петя Александрова, НБУ
  6. проф. д. изк. Божидар Манов, НАТФИЗ, резервен член
  7. доц. д-р Димитър Кабаиванов, ИИИзк, резервен член
  
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 

ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ ЗА КИНО В БЪЛГАРИЯ (1913 – 1944).
ХРОНОЛОГИЯ И ТИПОЛОГИЯ

на редовния докторант към сектор Екранни изкуства при ИИИзк

 

РОСЕН МАРИНОВ СПАСОВ
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
доц. д-р Андроника Мартонова, рецензия
доц. д. изк. Петя Александрова, рецензия
доц. д-р Иван Иванов, становище
доц. д-р Иво Драганов, становище
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, становище
 
Росен Спасов, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.