25 апр 2017

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 25 май 2017 г., научно жури, назначено със заповед № 69-РД/25.01.2017 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 1, т. 4/20.01.2017 г.) в състав:

  1. проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк
  2. проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк
  3. проф. д. изк. Петер Цанев, НХА
  4. проф. д-р Пламен Братанов, ТУ Варна
  5. проф. д. изк. Свилен Стефанов, НХА
  6. доц. д-р Виолета Василчина, резервен член
  7. доц. д-р Галина Лардева, АМТИИ, резервен член
ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
НОВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРАКТИКИ ВЪВ ВАРНА ОТ
80-ТЕ И 90-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
на редовната докторантка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк
 
 
ИРЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д-р Милена Георгиева, рецензия
проф. д. изк. Свилен Стефанов, рецензия
проф. д-р Ирина Генова, становище
проф. д. изк. Петер Цанев, становище
проф. д-р Пламен Братанов, становище
 
Ирена Димитрова, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.